ഏഴുകുടിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍. പി. സ്‌കൂള്‍കടലിനോട്‌ തൊട്ട്‌ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഏഴുകുടിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍. പി. സ്‌കൂള്‍ 1956ല്‍ ഏകാധ്യാപകസ്‌കൂളായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ്‌.

No comments: