നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ

ഈ ബ്ലോഗിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക.


2 comments:

A P said...

31.01.2011,
New Delhi.
Dear Mashay,Can you provide any name of those two boyes who visited from Puliyeri to Zamudiri as Nair boyes?I am writting you some more investigations on the matter very soon. Thanking you, Respectfully, A P Madhusudanan,Delhi.

A P said...

Dear S Kidav A P,I would like to appreciate your best efforts on Chengottukav gramam.But many things still to add and correct.I have very different opinion on Kidav community,which I don't want put directly in public before consultation with you. So contact me on phone 09818380313. A P Madhusudanan.